Ev. Stephanuskirche Schwebda (52011 Bytes)
Ev. Stephanuskirche Schwebda